EI Ingatlan
Gyorskeresés
Ingatlan jellege

Szobaszám (min)    db

Ár (mFt)  -tól   -ig
Részletes keresésHivatkozási szám:
#
MegnyitásVárosrész gyorskeresés:

Békásmegyer
Csillaghegy
Óbuda-hegyvidék
Óbuda-Óváros
Rómaifürdő
VI. Terézváros
XIII. Vizafogó


Szerződés minták...

Adatvédelmi tájékoztatóAz oldal üzemeltetője: KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda.

Elérhető weblapok: www.korultekinto.hu, www.korultekintoingatlan.hu,

www.ingatlan-korultekinto.hu, www.korultekinto-buda.hu

Az üzemeltető adatai:

Név: Tóth Péter e.v.

Váll. Ny.t. szám: 783738

Adószám: 62420974-1-33

Cím: 2013 Pomáz, Sashegyi Sándor. u. 6.

Telefon: +36302916550I. Bevezetés

A KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda, mint adatkezelő (Adatkezelő) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 • 2013. évi V. törvény — a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 • 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

 • 2017. évi XC. törvény — a büntetőeljárásról (Be.)

 • 2000. évi C. törvény — a számvitelről (Számv. tv.)

 • 2001.évi CYIII. Törvény — az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

 • 2003. évi C. törvény — az elektronikus hírközlésről (Eht.)

 • 2005. évi CXXXIII. törvény — a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

 • 2008. évi XLYIII. törvény — a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)Fogalom meghatározások

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 3. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 4. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 5. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 6. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 7. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEKA személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
  A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).II. ALAPELVEK AZ KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda. ADATKEZELÉSE SORÁN

A személyes adatok KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda. általi felvétele és kezelése törvényen vagy a szolgáltatást igénybe vevő érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az Ön önkéntes hozzájárulása alapján (2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. 5. § (1) a) pont). Ön személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával, vételi/eladási ajánlat Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén szerződéskötési, eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja. Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás történhet az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatás igénybevételével (hírlevél feliratkozás, ill. segítő szolgáltatások) vagy az Adatkezelő honlapján közzétett álláshirdetésre történő jelentkezéssel. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán.

Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás is elrendeli (Infotv. 5. § (1) b) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze és az adatkezelőnek jogos érdeke az ügyfelek irányába az ingatlanukhoz kapcsolódó tájékoztatás megadása.

Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén.

A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

III. ADATFELDOLGOZÓINK

A személyes adatai szerverünkön tárolásra kerülnek. A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként az

ICTS Solutions Bt.,

Székhely: 1133 Budapest, Vág utca 5.,

Adószám: 22232221-2-41,

Cégjegyzékszám: 01-06-771833.

Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.

Egyes ügynökeink, közreműködőink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el, harmadik fél részére semmilyen személyes adatot nem adnak át.IV. Kezelt adatok köre, jogalapok, célok, időtartamok

Az Adatkezelő többféle tevékenysége során, többféle célból kezel személyes adatokat. Az Adatkezelő alábbi tevékenységei során folytat adatkezelést:

 • Ingatlanközvetítési, értékbecslési tevékenység: a KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda. megbízási szerződés vagy szolgáltatói szerződés alapján ingatlanközvetítői, ill. értékbecslési szolgáltatást nyújt.

 • Hirdetési szolgáltatás: az érintettek (eladók és bérbeadók) hirdetési megjelenést rendelhetnek meg a KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda. honlapján az alábbi feltételekkel. A KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda. honlapján nyilvánosságra hozza a megrendelt hirdetést. A hirdetés időtartama: amíg a megrendelő hirdetésfelvételi űrlapon az érintett azt kérte. A hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott adatok szerepelnek.

 • Hírlevél szolgáltatás: a KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda. honlapján hírlevél szolgáltatást nyújt, amelyet a szükséges adatok megadása mellett bárki igénybe vehet az adatvédelmi tájékoztató megismerését követően, egyben hozzájárulva a NÉV, email cím megadását követően.

 • eDM levelek: az érintett kérése esetén az KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda a megjelölt e-mail címre közvetlen levelet küld, amelyben tájékoztatást ad a KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda. által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, más fontos információkról.

 • Segítő szolgáltatások: a KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda. honlapján többféle, ingatlan-forgalmazással kapcsolatos segítő szolgáltatást nyújt, amelyeket az érintettek külön-külön használhatnak fel, ill. iratkozhatnak fel ezekre.

 • Statisztikai adatbázis képzése: a KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda. belső nyilvántartás céljából és ingatlanpiaci elemzések készítése, ill. értékbecslés céljából statisztikai adatbázist készít az ingatlanok adataiból, továbbá az eladással kapcsolatos adatokból.Táblázat A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról

Érintett

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Ingatlan tulajdonos (eladó)

családi és utónév, születési családi és utónév

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma

Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése

Infotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés) Pmtv. 7-9. §

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

A megbízás teljesítésétől vagy megszűnésétől számított 8 évig

Ingatlan tulajdonos (eladó)

adóazonosító jel, személyi azonosító jel, bankszámla szám, telefonszám, e-mail cím

Az ingatlan következő adatai: eladó ingatlan címe és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár, eladás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz.

Szükséghez képest az

az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai.

Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése.

Az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése.

Az ingatlan adatainak statisztikai adatbázis képzés és értékbecslés céljára való felhasználása, kivéve: ügyfél neve, házszám.

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb, akkor a megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 5 évig.

A statisztikai és értékbecslési célból kezelt adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.

Vevő,

ajánlattevő

családi és utónév, születési családi és utónév,

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma

Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése

Infotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés) Pmtv. 7-9. §

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított 8 évig

Vevő,

ajánlattevő

adóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail cím

Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 8 évig

Megtekintő

Név, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 8 évig

Egyéb érdeklődő

Név; telefonszám; e-mail cím; keresett ingatlannal kapcsolatos információk: jellege, elhelyezkedése (város/kerület), terület szobaszám, emelet, fűtési mód, legalacsonyabb/legmagasabb ár

Tájékoztatás, érdeklődő megkeresésére való válaszadás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 3 évig, ismételt érdeklődés esetén az újabb megkereséstől számított legfeljebb 3 évig

Hirdető

Név, e-mail cím, telefonszám

Az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet), az ingatlan irányára, jellege, építés éve, tájolás, kilátás, építési állapot, alapterület, telekterület, belmagasság, építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, parkolási lehetőség, irányár, fényképfelvételek, hirdetés szövege.

Hirdetési szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő honlapján.

Az ingatlan adatait statisztikai adatbázis képzése és értékbecslés céljára használni.

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

A megadott adatok közül a nevet, e-mail címet, telefonszámot, a házszámot az Adatkezelő legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.

Az ingatlan fent fel nem sorolt adatait az Adatkezelő statisztikai és értékbecslési célból az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatrögzítéstől számított 10 évig.

Hírlevél feliratkozó

Név, e-mail cím, telefonszám, keresési paraméterek: szoba szám, telek méret, lokáció, irányár

Hírlevél szolgáltatás nyújtása

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

Hírlevél szolgáltatásról való leiratkozásig, vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig

A táblázatban használt fogalmak:

Ingatlan tulajdonos (eladó):

 • Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, ill. aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja.

Vevő, ajánlattevő:

 • Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi ajánlatot tett.

Megtekintő:

 • Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette

Egyéb érdeklődő, vevőjelölt:

 • A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését megbízási szerződés megkötése céljából, eladási vagy vételi érdeklődés céljából.

Hirdető:

 • olyan érintett, aki az KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda hirdetési szolgáltatását igénybe veszi.

Hírlevél feliratkozó:

 • olyan érintett, aki a honlapon működő hírlevél szolgáltatásra feliratkozott.V. STATISZTIKAI ADATBÁZIS KÉPZÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS

A KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda hatékonyabb ügyfélkiszolgálás, az értékesítés hatékonyságának növelése érdekében, valamint a megfelelőbb irányár-meghatározás és magas szintű értékbecslési szolgáltatás érdekében statisztikai célból, a hirdetések és az ingatlanok adatait statisztikai adatbázis képzés céljából is kezeli, ezek érdekében az alábbi adatok kerülnek kezelésre:

ingatlan elhelyezkedése, irányítószám, település/kerület, közterület neve, emelet, az épület szintjei, az ingatlan jellege (családi ház, társasház, telek), ingatlan fekvése (belterület, külterület, üdülő övezet), építési állapot, telek területe, belső terület (hasznos alapterület), szobaszám, építés módja (tégla, panel, vegyes falazat, egyéb építési mód), komfortfokozat, fűtési mód, építés éve, ingatlan külső és belső állapota, alaprajz, ingatlanról készült fényképek (kivéve: belső terekről készített képek), eladás időpontja, megvalósult vételár, extra felszereltség, tulajdonságok, hirdetés szövege.

Amennyiben Ön nem járul hozzá a statisztikai célú adatgyűjtéshez és ezen adatok feldolgozásához, kérjük tiltakozását külön jelezze.

Az Ön adatinak továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési név, azonosító okmány száma, születési és hely idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartozódási címe, bankszámla száma, ingatlan címe és helyrajzi száma számtovábbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő vezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatinak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.

A KÖRÜLTEKINTŐ.HU weboldalának tárhelyét és szerverét az ICT Solution Bt. biztosítja, így az itt tárolt adatok tekintetében a külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.

Egyes ügynökeink közreműködőink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el.

Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési név, azonosító okmány száma, születési hely idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartózkodási címe, bankszámla száma, ingatlan címe, és helyrajzi száma számtovábbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről , elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéshez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.VII. AZ ADATOK BIZTONSÁGA

A személyes adatok biztonságát a KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda. a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. A KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

VIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

  1. Az érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését.

  2. Az érintett - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

  3. Az érintett személyes adatait akkor is törli a KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

  4. A Szolgáltatás megszűnését követően, a IV. fejezetben meghatározott időtartam elteltével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - a KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda. törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait.

  5. Törlés helyett a KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

  6. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen.

  7. A KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. A KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda által az érintett végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a időtartamának lejártáig. A KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy az érintett nem fogja tudni kihasználni az adott szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.B.Tájékoztatás

  1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda. által a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

  2. A KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.C.Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

  1. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

   1. a.) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlanirodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

   2. b.) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

   3. c.) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

  2. Ha a KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.D. Igény bejelentése a KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlanirodánál

  1. A KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VIII.A-C. pontokban meghatározott igények bejelentésére a jelen szabályzat elején jelzett elérhetőségeken van lehetőség. A KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

  2. Amennyiben a KÖRÜLTEKINTŐ.HU Ingatlaniroda adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

  3. Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.E.Jogorvoslati lehetőségek

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: [email protected], honlap: http://naih.hu.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A KÖRÜLTEKINTŐ.HU a hatóságok részére — amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte — személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához feltétlen szükséges.

A KÖRÜLTEKINTŐ.HU és adatfeldolgozói a technológia jelenlegi állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságé kockázat figyelembevételével a jelenleg megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot ügyfelei részére garantálják.

A KÖRÜLTEKINTŐ.HU. a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai szolgáltatót úgy választotta meg és alkalmazza, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 • változatlansága igazolható, megtartható (adatintegritás);

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A KÖRÜLTEKINTŐ.HU. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A KÖRÜLTEKINTŐ.HU a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok — kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi — közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A KÖRÜLTEKINTŐ.HU a jelenlegi kor legmagasabb ismereti szintjén a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és a jövőben nyújthat.

A KÖRÜLTEKINTŐ.HU az adatkezelés során megőrzi


a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A KÖRÜLTEKINTŐ.HU. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail,web,ftp,stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Incidenskezelés

A KÖRÜLTEKINTŐ:HU. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvos-lására tett intézkedéseket.

Az esetleges adatvédelmi incidenst a KÖRÜLTEKINTŐ.HU késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az incidens tudomására jutásával egyidőben felveszi a kapcsolatot adatvédelmi szakértővel és annak javaslatai alapján jár el.

Az incidens megismerésével egyidejűleg, szükség esetén tájékoztatja az incidensben érintetteket a folyamatban lévő vizsgálatról.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Panasz az Adatvédelmi képviselőnknél:

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Amennyiben a KÖRÜLTEKINTŐ.HU. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi képviselőhöz: www.infobase.huKöszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat, legyen további szép napja!

Szíves tájékoztatásául, tisztelettel: Tóth Péter

Budai, Óbudai, csillaghegyi, békásmegyeri, pók utcai, római
eladó ház, telek, lakás, ingatlan